İletişim Formu Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İletişim Formu Aydınlatma Metni

Data Sistem Genel Otomasyon San. ve Tic. A.Ş. (Şirket) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu (Kanun) ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel verileriniz tarafımızca işlenmekte olup, bu metin sizleri aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

Kimlik (ad-soyad), İletişim (telefon, ülke), Müşteri İşlem (mesaj konusuna yazılan bilgileriniz) kategorisindeki kişisel verileriniz, tarafınızla iletişim kurulabilmesi amacıyla Şirketimiz tarafından işlenir.

Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Dayanağı

Bu kişisel veriler, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle işlenmekte olup, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu şirketimizin meşru menfaati için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verileriniz işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, bulut sunucuda faaliyet gösteren iletişim programı için alınan yazılım hizmeti doğrultusunda Şirketimiz tarafından yasal olarak yetkilendirilmiş özel hukuk kişilerine ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde ve Kanun’un 8’inci ve 9’uncu maddelerinde belirtilen kişisel verileri aktarma şartları ve amaçlarına uygun olarak gerekli idari ve teknik tedbirler alınarak aktarılmaktadır.

Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini veya erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri alıyoruz. Ayrıca, kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçların gerçekleşmesinden itibaren yalnız ilgili mevzuatın gerektirdiği yasal süre boyunca saklanacaktır.

Haklarınız ve Başvuru Usulü

Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca aşağıda belirtilen haklarınızı kullanabilirsiniz.

  • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak üzere taleplerinizi, https://satis.datasistem.com.tr/ adresinde bulunan formu eksiksiz doldurup ıslak imza ile imzalayarak;

  • Bizzat teslim ederek ya da iadeli taahhütlü mektupla veya noter kanalıyla Kavacık Mahallesi Ertürk Sokak No:4 Onat Plaza Kat:1, 34810 Beykoz / İSTANBUL adresine kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgelerle birlikte ya da
  • Tarafınızca Şirketimize daha önce bildirilen ve sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresinizle iletisim@datasistem.com.tr adresine elektronik posta yoluyla

başvurularınızı iletebilirsiniz.